Uređaji i jedinice za supstituciju relejnih uređaja
 

Uređaji i jedinice elektronske tehnologije su u funkcionalnom i mehaničkom pogledu kompatibilni sa relejnim uređajima čiju supstituciju vrše.


Pored dispečerskog centralnog uređaja i selektivnih stanicnih i pružnih prenosnika, koji se primenjuju kako u novoprojektovanim tako i u postojećim sistemima pružnih veza, sledeći uređaji se mogu koristiti isključivo za supstituciju postojećih uređaja na magistralnim prugama Srbije, Crne Gore i Makedonije:

   

Telekomunikacioni pult tipa TKP Tm 1402

Postoje dve vrste pulta: 80-delni (TKP Tm 1402-80) i 45-delni (TKP Tm 1402-45)

TKP Tm 1402-80

TKP Tm 1402-45


Kod obe vrste TK pulta usaglašeni su raspored, namena i oznake tastera sa odgovarajucim postojecim pultevima tako da se primenjuje isti postupak u rukovanju. Kucište je izliveno od silumina.


Elektronski regenerator impulsa ERI 5027A
Namena regeneratora je da impulse biranja oslabljene i degradirane u toku prenosa po selektivnim dispečerskim vodovima, obnovi - regeneriše kako po amplitudi, tako i po vremenu trajanja.


Regenerator može da se koristi samostalno ili u sprezi sa linijskim NF pojačavacem. Prenos biračkih impulsa vrši se dvožično, a govorni signal se može proslediti dvožično ili četvorožično u zavisnosti od sistema u kome se primenjuje.

Modul elektronskog regenereratora impulsa ERI 5027A se ugrađuje u šinu relejnog ponavljača impulsa.


Elektronsko polarizovano rele PR Tm 3299-Z103
Elektronsko polarizovano rele po funkciji vrši supstituciju elektromehaničkog polarizovanog relea koje se koristi u relejnim uređajima pružne telefonije. Rele je prijemnik biračkih impulsa sa linije i nalazi se u ulaznim kolima komandnih uređaja (centrala) dispečerskih selektivnih sistema saobraćaja i elektrovuče, staničnih i pružnih selektivnih prenosnika i ponavljača impulsa.